Home E >CARNIVAL IN SARDINIA<SAMUGHEO

>CARNIVAL IN SARDINIA<
SAMUGHEO

photos kindly granted by
Associazione Culturale Mamutzones de Samugheo

 
Mamutzone


The dressing


Preparation


s’Urtzu and su’Omadore


Dressed up child


s’Urtzu and su Omadore